Obchodní podmínky pro pronájem Vozidla

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na právní vztahy mezi společností STRONGWAY s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 07951426, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. C 310416, jako Pronajímatelem a třetími osobami jako Nájemci podle smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále též jen „Smlouva“) a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

V případě rozporu znění Obchodních podmínek a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy. Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, mají pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách stejný význam, jaký je jim přisuzován ve Smlouvě.

Použití jakýchkoliv případných obchodních podmínek Nájemce se vylučuje.

Ujednání k předání a převzetí Vozidla, době nájmu

Nájemce je oprávněn veškeré své vady a připomínky vztahující se k Vozidlu písemně uplatnit nejpozději v předávacím protokolu sepsaném při předání Vozidla Nájemci. V případě, že Vozidlo nebude ve stavu umožňujícím jeho užívání podle Smlouvy, je Nájemce oprávněn převzetí Vozidla odmítnout. V případě odmítnutí Nájemce Vozidlo převzít se tato skutečnost zaznamená do předávacího protokolu a pokud Nájemce Vozidlo nepřevezme, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Nájemce je povinen Vozidlo vrátit zpět Pronajímateli nejpozději (i) v den a hodinu, které jsou ve Smlouvě sjednány jako okamžik ukončení nájmu a předání Vozidla zpět Pronajímateli nebo nejpozději (ii) do 3 hodin po doručení výpovědi Smlouvy Nájemci podle článku 6.1 těchto Obchodních podmínek níže, a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. V případě porušení této povinnosti se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu prodlení.

Smluvní strany se dohodly a Nájemce bere na vědomí, že prodlení Nájemce s vrácením Vozidla zpět Pronajímateli může být a bude zároveň považováno za podstatné porušení Smlouvy a držení Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou v době prodlení s předáním Vozidla bude považováno za neoprávněné užívání cizí věci. Nájemce byl seznámen s tím, že takové jednání může být rovněž považováno za neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodloužení doby nájmu sjednané ve Smlouvě je možné pouze na základě písemné dohody mezi Pronajímatelem a Nájemcem, ve které Smluvní strany současně sjednají nájemné za prodlouženou dobu nájmu. Jakékoliv automatické prodlužování doby nájmu se vylučuje.

Pronajímatel je oprávněn vrátit Vozidlo dříve než v okamžik, který je ve Smlouvě sjednán jako okamžik ukončení nájmu a předání Vozidla zpět Pronajímateli, pouze v případě, že s tím Pronajímatel vysloví souhlas. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je v případě dřívějšího vrácení Vozidla Pronajímateli Nájemce povinen (i) uhradit nájemné v plné sjednané výši (a Nájemce tak nemá právo na vrácení nájemného nebo jakékoliv jeho části) a (ii) nahradit Pronajímateli vícenáklady prokazatelně vzniklé Pronajímateli z důvodu dřívějšího vrácení Vozidla Nájemcem.

Užívání Vozidla a péče o Vozidlo

Při užívání Vozidla je Nájemce povinen dodržovat všechny dopravní a jiné obecně závazné právní předpisy. Nájemce je dále povinen užívat Vozidlo v souladu s jeho technickými vlastnostmi a způsobem odpovídajícím veškerým právním a technickým normám a předpisům týkajícím se Vozidla a řídit se instrukcemi a doporučeními Pronajímatele.

Vedle povinností uložených Nájemci Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy je Nájemce dále povinen:

 • řádně o Vozidlo pečovat
 • vždy Vozidlo řádně uzamknout a neponechat ve Vozidle klíče ani dokumenty vztahující se k Vozidlu
 • nebude-li to vzhledem k okolnostem představovat pro Nájemce nepřiměřenou zátěž s ohledem na dostupnost hlídaného parkoviště, vždy Vozidlo zaparkovat na vlastní náklady na hlídaném parkovišti
 • v případě jakéhokoliv podezření na jakoukoliv závadu na vozidle (typicky při rozsvícení kontrolky na displeji, nestandardních projevech Vozidla apod.,) ihned telefonicky kontaktovat Pronajímatele na telefonní číslo uvedené v záhlaví Smlouvy a vyčkat konkrétních instrukcí Pronajímatele
 • v případě tankování paliva do Vozidla tankovat do vozidla výlučně bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 či vyšším, které splňuje specifikace normy EN 228, a to pouze na čerpací stanici, která je držitelem ochranné známky Pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na www.dobrapumpa.cz
 • vrátit Pronajímateli Vozidlo vždy s plnou natankovanou nádrží
 • vrátit Vozidlo pronajímateli čisté

Nájemce není oprávněn a nesmí:

 • řídit Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce
 • přenechat řízení Vozidla osobě, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce, a v případě osob oprávněných řídit Vozidlo podle Smlouvy se Nájemce zavazuje ve smyslu ustanovení § 1769 věty druhé Občanského zákoníku zajistit, aby tyto osoby nebyly pod vlivem uvedených látek.
 • svěřit Vozidlo do dispozice a přenechat řízení Vozidla jiné osobě, než která je výslovně jako možný řidič uvedena ve Smlouvě (článek 3.1 Smlouvy)
 • účastnit se s Vozidlem motoristických závodů a soutěží
 • používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřených okruzích, letištích apod.
 • s Vozidlem „driftovat“, úmyslně uvádět Vozidlo do smyku ani jinak nadužívat výkon Vozidla
 • používat Vozidlo za účelem úplatné přepravy osob nebo majetku
 • provádět na Vozidle změny nebo úpravy jakéhokoliv druhu

Pokuty za dopravní přestupky spáchané v době od převzetí Vozidla Nájemcem do jeho převzetí zpět Pronajímatelem, a dále náklady, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů apod., hradí vždy v plné výši Nájemce. Nájemce ručí za úhradu pokut za dopravní přestupky spáchané jakoukoli osobou, která skutečně řídila Vozidlo v době spáchání přestupku.